Smluvní přepravní podmínky - Regional Travel

REGIONAL TRAVEL logo
logo
Přejít na obsah
SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
 
platné pro vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu, pravidelnou a nepravidelnou smluvní osobní dopravu provozovanou Regional Travel spol. s r.o.
 
V souladu se zákonem o silniční dopravě č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dopravce Regional Travel s.r.o. tyto smluvní přepravní podmínky platné na linkách, které dle platných licencí a jízdních řádů provozuje:
 
Podmínky pro přepravu osob, zavazadel a živých zvířat  ve vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravě vyplývající z vyhlášky č. 175/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ČR ze dne 15.6. 2000 o přepravním řádu platí na linkách provozovaných Regional Travel s.r.o.  v rozsahu stanoveném touto vyhláškou.
 
V plném rozsahu platí na linkách Regional Travel s.r.o. rovněž „Určené podmínky ve veřejné linkové osobní dopravě“ stanovené platným Výměrem MF ČR, zveřejněné v Cenovém věstníku MF ČR.
 
Nárok na přepravu může cestující uplatňovat tehdy, není-li vozidlo plně obsazeno. Při nedostatku místa ve vozidla je dopravce povinen přijmout k přepravě přednostně cestující
 
·          kteří si opatřili předem platnou jízdenku
 
·         kterým je jízdním řádem zajištěna přednostní přeprava
 
·         kteří cestují do vzdálenějších zastávek
 
K přepravě nebude přijata osoba se silně znečištěným oděvem, osoba v silně podnapilém stravu či osoba, která by byla pro znečištění a zápach ostatním cestujícím na obtíž a osoba s nasazenými kolečkovými bruslemi.
 
Cestující, pokud nemá nárok na bezplatnou přepravu, nebo je držitelem průkazu pro předplatné jízdné platné pro linky provozované Regional Travel s.r.o., je povinen zaplatit jízdné podle ceníku dopravce nejpozději po nástupu do vozidla. Je žádoucí, aby k plynulému odbavení přispíval cestující včasným připravením vhodných platidel při platbě v hotovosti.
 
Výdej jízdenek je prováděn prostřednictvím odbavovacích pokladen. Úhradu jízdného provádí cestující v hotovosti nebo elektronickou bezkontaktní čipovou kartou. Bezkontaktní čipovou kartou je možné opětovně dobíjet u řidičů LD přes odbavovací pokladny.
 
Po celou dobu přepravy i v době výstupu z vozidla musí mít cestující platnou jízdenku u sebe a zacházet s ní tak, aby nedošlo k jejímu poškození.
 
Právo na zlevněné jízdné je cestující povinen bez vyznání prokázat příslušným průkazem při každém zakoupení jízdenky a při každém jejím použití. Má-li cestující platnou jízdenku již při nástupu do vozidla, je povinen ji bez vyzvání ihned předložit řidiči k nahlédnutí a vyznačení jejího použití. Jedná-li se o zlevněnou jízdenku, předloží současně průkaz na slevu jízdného. Při převzetí jízdenky je cestující povinen se přesvědčit, zda mu byla vydána platná jízdenka ze strojku pro tisk jízdenky, podle jeho požadavků, zejména, zda zaplacené jízdné odpovídá ceně na jízdence vyznačené, zda je na jízdence uvedeno správné datum konání jízdy.
 
Právo na bezplatnou přepravu je cestující povinen prokázat řidiči při nástupu do autobusu a během přepravy kontrolním orgánům. Je také povinen oznámit řidiči výstupní zastávku. Cestujícím s nárokem na bezplatnou přepravu vydá řidič jízdenku s nulovou finanční hodnotou, kterou je cestující povinen mít v průběhu přepravy u sebe.
 
Přeprava dětí do 6 let bez doprovodu cestujícího staršího 10 let není dovolena. V doprovodu jednoho a téhož cestujícího může být přepraveno bezplatně pouze jedno dítě do 6 let, za druhé a každé další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího se platí zvláštní jízdné se slevou dle platného ceníku dopravce. Dítě po dobu přepravy umístěné v dětském kočárku nepodléhá odbavení. Děti od 6 let až do dovršení 15 let se přepravují za zvláštní jízdné se slevou jízdného dle platného ceníku dopravce. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystavil dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i jeho platným cestovním pasem.
 
Žákovské, studentské a další slevy jízdného mohou cestující uplatnit, pokud splňují podmínky stanovené výměrem MF č. 02/2004.
 
Cestující s omezenou schopností pohybu a orientaci mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených a označených. Pokud není u těchto osob jejich právo na místo k sezení zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem (ZP, ZTP, ZTP/P). Jiný cestující, který takové místo obsadil, toto místo cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace na jeho požádání uvolní.
 
Cestujícího na invalidním vozíku lze přepravit, jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnostní přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nakládání a vykládání vozíku pro invalidy.
 
Místenku s jízdenkou lze zakoupit předem pouze na spoje linek, u nichž je tato možnost uvedena v jízdním řádu. Jízdenku zakoupenou v předprodeji lze vrátit před odjezdem spoje na místě, kde byla zakoupena. Z ceny jízdného, které má být vráceno, se odečítá částka ve výši 10% jízdného. Cena za místenku se nevrací. Místenky nelze rezervovat a zakupovat u řidiče. Cestující s místenkou ztrácí právo na své místo, neobsadí-li jej nejpozději pět minut před odjezdem spoje. Cestující, který z jakéhokoliv důvodu nemůže využít místenku s jízdenkou na spoj, pro který je určena, může použít kterýkoliv spoj následující tentýž den dopravce Regional Travel s.r.o. bez nároku na rezervaci místa k sezení.
 
Pokud došlo z důvodu na straně dopravce k nedokončení jeho započaté přepravy má cestující právo na další bezplatnou přepravu do požadované stanice (zastávky) nejbližším vhodným spojem Regional Travel s.r.o. nebo náhradním vozidlem vypraveným dopravcem.
 
 
 
Přeprava zvířat a zavazadel:
 
Drobná domácí zvířata a jiná malá živá zvířata (včetně psů a koček), lze přepravovat jen pod dohledem cestujícího ve snadno přenosných a plně uzavřených klecích, koších nebo jiných vhodných schránkách s nepropustným pevným dnem (nikoliv tkaninové tašky, sklenice, igelitové pytlíky, papírové krabice), pokud nejsou na obtíž ostatním cestujícím a neohrožují bezpečnost přepravy. Přeprava psa,drobných a jiných malých živých zvířat ve schránkách je prováděna jako přeprava zavazadla ručního nebo spoluzavazadla.
 
Bez schránky se smí v autobuse přepravovat jeden pes za zvláštní jízdné se slevou dle platného ceníku dopravce, který má bezpečný náhubek a je držen na krátké šňůře. Přeprava psa bez schrány může být řidičem odmítnuta z důvodu obsazenosti vozidla a zajištění bezpečnosti cestujících. O případné přepravě dalšího psa bez schrány má právo rozhodnout řidič s ohledem na obsazenost vozidla a bezpečnost cestujících. Vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu, jakož i služební psa (zákon o Policii ČR) nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout.
 
Zavazadla se přepravují společné s cestujícím ve vozidle a pod jeho dohledem jako ruční zavazadlo nebo jako spoluzavazadlo, nebo se přepravují odděleně jako cestovní zavazadlo. Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné. Zavazadlem nesmějí být zejména nabité zbraně, věci výbušné, radioaktivní, těkavé a žíravé; věci, které mohou způsobit nákazu; věci, které nelze umístit na místě určeném k umístění zavazadel nebo věc o větší hmotnosti než 50 kg.
 
Obsahem zavazadla, které si cestující bere do vozidla, může být přenosná ocelová láhev s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém obsahu nejvýše 10 kg, nádoba s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l a akumulátor naplněný elektrolytem zajištěný proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory.
 
Jako spoluzavazadlo lze přepravovat, pokud to obsazení vozidla dovoluje a není-li přeprava jízdním řádem vyloučena, dětský kočárek s dítětem. Ve vozidle lze přepravovat pouze jeden dětský kočárek . Přepravu dalších kočárků může povolit řidič, pokud to provozní poměry umožňují. Složený dětský kočárek uložený do zavazadlového prostoru vozidla je považován za cestovní zavazadlo. Za cestovní zavazadla se platí dovozné podle ceníku dopravce. Nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy lze zavazadlo nebo zvíře přepravované s cestujícím, které je překážkou  bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožuje jejich zdraví nebo to již neumožňuje plné obsazení vozidla. Nástup s dětským kočárkem do vozidla musí cestující před nástupem do vozidla ohlásit řidiči.
 
·         Ruční zavazadla jsou věci snadno přenosné, které cestující má u sebe a lze je snadno umístit nad sedadlem nebo pod sedadlem.
 
·         Spoluzavazadla jsou věci, které rozměry přesahují rozměry ručního zavazadla, lze je přepravit ve vozidle v prostoru pro zavazadla a zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu.
 
·         Cestovní zavazadla se přepravují odděleně od cestujících v zavazadlovém prostoru autobusu v množství do jeho zaplnění na zpravidla delší přepravní vzdálenost.
 
Cestovní zavazadlo jednoho cestujícího se může skládat nejvíce ze tří kusů hmotnost jednoho kusu nesmí přesáhnout 15 kg. Výjimku může povolit řidič u příslušného spoje, pokud to smluvní přepravní podmínky dovolují. Vyžaduje-li to jeho povaha, musí být baleno tak, aby jeho obsah byl chráněn před ztrátou nebo poškozením, aby nemohlo způsobit škodu osobám, poškodit vozidlo, jiné zařízení, jakož i ostatní cestovní zavazadla nebo jiné předměty. Cestovním zavazadlem je také alespoň částečně složené jízdní kolo přepravované v zavazadlovém prostoru.
 
Cestující jsou povinni dohlížet na svá přepravovaná ruční zavazadla a spoluzavazadla. Dopravce nehradí vzniklou škodu cestujícímu způsobenou případnou ztrátou zavazadel či spoluzavazadel umístěných v prostoru cestujících či v zavazadlovém prostoru. Cestují je povinen cestovní zavazadlo, vyžaduje-li to jeho cena a obsah, nahlásit dopravci, který rozhodne o umístění zavazadla s přihlédnutím na zavazadlový prostor vozidla a zabezpečí ho proti poškození či ztrátě. Cenu zavazadla, popř. hmotnosti, zapíše na jízdenku.
 
Přepravu autobusových zásilek lze provádět pouze na určených spojích a na základě písemné dohody.
 
Cestující  jsou povinni uposlechnout pokynů, které dopravce veřejně vyhlásil nebo které jim dají osoby pověřené dopravcem, chovat se tak, aby nebyli ostatním cestujícím na obtíž a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost dopravy, pořádek ve vozidle, způsobit škodu nebo působit  rušivě na zaměstnance dopravce při výkonu jejich služby. Ve vozidle není dovoleno kouřit, chovat se hlučně nebo provozovat hudbu ( i reprodukovanou hudbu a řeč), mluvit za jízdy na řidiče a vyhazovat z vozidla odpadky.
 
Z přepravy mohu být vyloučeny osoby, které se neprokáží platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, které přes upozornění nedodržují Smluvní přepravní podmínky, pokyny a příkazy osoby pověřené dopravcem, které znečistily vozidlo, které svým chováním ruší klidnou přepravu ostatních cestujících nebo se jinak obtěžují.
 
Dále může být z přepravy vyloučena osoba, která již v minulosti způsobila společnosti škodu, nebo je u ní podezření z úmyslu poškození společnosti ať již fyzickým poškozením dopravního prostředku, ohrožením přepravy, či poškozením jména společnosti. Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem, který nedodržuje Smluvní přepravní podmínky, který nedodržuje pokyny a příkazy osoby pověřené dopravcem, který znečistil vozidlo, který ruší klidnou přepravu cestujících a který jinak obtěžuje cestující, je povinen zaplatit přirážku. Výše přirážky činí 500,- Kč.
 
Řidič vozidla nebo osoba pověřená dopravcem a vybavená kontrolním odznakem a průkazem je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti a plynulosti dopravy nebo bezpečnosti ostatních cestujících. Řidič nebo osoba pověřená dopravcem je dále oprávněna nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy cestujícího, který nesplňuje výše uvedené podmínky přepravy a nepřipustit k přepravě nebo z ní vyloučit zavazadlo ,které svým obsahem může způsobit poškození vozidla,jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo jejich majetku nebo je neskládané. Osoba pověřená dopravcem je oprávněná uložit cestujícím uhradit jízdné a přirážku. Dále je oprávněna vyžadovat od cestujícího  prokázání totožnosti z dokladů vydaných orgány státní správy (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz apod.).
 
Pokud je vozidlo vybaveno bezpečnostními pásy, je cestující povinen těchto použít, i bez předešlého upozornění řidiče. Během jízdy je zakázáno konzumovat ve vozidle jakékoliv občerstvení ( potraviny, tekutiny ) , převážně z důvodu bezpečnosti při přepravě a také zvláště z hygienických důvodů.
 
Cestující, který způsobí škodu společnosti či ostatním cestujícím během přepravy, je povinen tuto škodu poškozeným uhradit v plné výši.
 
Dopravce je povinen vyvinout veškeré úsilí k dodržování platných jízdních řádů.  Cestující si může požádat v předprodejních kancelářích Regional Travel s.r.o. o vystavení potvrzení o přerušení jízdy, vynechání nebo zpoždění spoje nad 15 minut.
 
Smluvní přepravní podmínky, ceník jízdného a platné jízdní řády jsou na požádání k nahlédnutí v každém vozidle Regional Travel s.r.o. zajišťujícím vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu. V místě sídla dopravce a v kancelářích osobní dopravy jsou k nahlédnutí úplná znění právních předpisů vztahujících se k provozování veřejné silniční dopravy závazná pro dopravce i cestující.
 
Zvláštní ustanovení:
 
1.Na průjezdních zastávkách dle platných jízdních řádů, je příjezd a odjezd autobusu v režimu tolerance +/- 5 min.
 
2.Pokud je vozidlo vybaveno zavazadlovým prostorem, je povinen cestující uložit svá cestovní zavazadla (tašky s nákupy apod.) do těchto prostorů.
 
3.Z důvodu bezpečnosti cestujících je zakázáno během jízdy chodit po autobuse.
 
4.Je zakázáno dávat nohy na protější sedačky.
 
5.Při porušení jakéhokoliv vyhlášení z výše uvedených přepravních podmínek, může být cestující vyloučen s přepravy a může mu být uložen finanční postih s ohledem na veškeré škody způsobené tímto.
 
 
V Jirkově dne 01.01.2023
copyright by PANTHER STUDIO EU 2010-2023
Setra 419 UL
Mercedes Tourismo
REGIONAL TRAVEL
Návrat na obsah